CHARAKTERYSTYCZNA WŁAŚCIWOŚĆ

Jeśli wzbudzających impulsów będzie za mało, nie dojdzie do LTP. Innymi słowy, po to, by wystąpiło LTP, impulsy muszą ze sobą współdziałać.Szczególną odmianą współdziałania, która jest wyjątkowo waż­na dla nakreślenia związku między LTP i uczeniem się, jest skoja­rzone współdziałanie (asocjacyjność). Załóżmy raz jeszcze, że neuron Z otrzymuje impulsy z neuronów X i Y. Jeśli jednocześnie podda się spotęgowanemu drażnieniu drogi między komórkami X. Z oraz między komórkami Y i Z, to bodźce sprawdzające zastoso­wane na którąkolwiek z tych dróg wywołują silniejszą reakcję sy­naptyczną niż wywołałyby, gdyby poddano spotęgowanemu draż­nieniu tylko jedną z nich. To właśnie nazywamy współdziałaniem dwóch dróg. Są one teraz połączone albo skojarzone.Ta charaktersytyczna dla LTP właściwość skojarzonego współ­działania jest kluczowym dowodem na prawdziwość Hebbowskiej zasady uczenia się i zdaje się wskazywać na sposób, w jaki tworzo­ne są skojarzenia czy połączenia między wydarzeniami w natural­nym procesie uczenia się. Jednak zasadność hipotezy Hebba o pod­stawie uczenia się umocniły jeszcze bardziej odkrycia dotyczące molekularnych podstaw LTP i procesu uczenia się przebiegającego w hipokampie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *